مرکز رشد شريف صفحه نخست

فراخوان حمايت از پژوهش‌هاى كاربردى و تقاضامحور درقالب بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه كشور

با عنايت به برنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در حمايت از پژوهش هاى كاربردى و تقاضا محور در قالب تسهيلات بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه كشور با هدف تقويت زمينه هاى مناسب جهت ايجاد شرايط مشاركت بخش غير دولتى در انجام پژوهش هاى كاربردى، به اطلاع مى‌رساند دبيرخانه پژوهشهاى كاربردى تقاضا محور مستقر در مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى وزارت متبوع، آماده دريافت پيشنهاد پروژه هاى پژوهشى-كاربردى مى باشد.

در صورت تمايل به ارسال طرح پژوهشى به نكات زير توجه فرماييد:

• آيين نامه اجرايى بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم

• فرم پيشنهاد پروژه

• طرح هايى كه در چارچوب آيين نامه مربوطه حائز شرايط بوده و بيشترين امتياز را در فرايند داورى كسب نمايند، تا سقف حداكثر50% از اعتبار كل پروژه مورد حمايت قرار خواهند گرفت.

• به منظور جلوگيرى از اتلاف وقت، پروژه هاى ارسالى در چارچوب آيين نامه فوق الذكر باشند.

• لازم به يادآورى است دريافت طرح و تشكيل پرونده توسط اين دبيرخانه به منزله حمايت قطعى نمى باشد و حمايت پس از تصويب نهايى و اعلام دبيرخانه قطعيت مى يابد.

• دبيرخانه مسئوليت قراردادهايى كه قبل از اعلام تصويب پروژه تنظيم شده باشند را نخواهد پذيرفت.

• طرحهايى كه مدارك آنها طبق آيين نامه كامل نباشد در فرآيند بررسى قرار نگرفته و عيناً عودت مى شود.

• طرحها مستقيماً به دبيرخانه مذكور در مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى ارسال و از ارسال طرح به ساير بخش ها و همچنين مستقيماً به معاونت خوددارى گردد.

جهت دريافت آيين نامه اجرايى، فرمها و اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه فرماييد:

New Page 1

http://www.msrt.ir/sites/techno/apo/Pages/default.aspx