مرکز رشد شريف صفحه نخست

نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاى تحقيقاتى و پژوهشى بخشنامه سازمان تأمين اجتماعى

فایل نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاى تحقيقاتى و پژوهشى بخشنامه سال 93 سازمان تأمین اجتماعی را از اینجا دریافت کنید.

فایل نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاى تحقيقاتى و پژوهشى، بخشنامه سال 91 سازمان تأمین اجتماعی را از اینجا دریافت کنید.