مرکز رشد شريف صفحه نخست

فهرست فعاليتهاى توليدى، صنعتى و فنى مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر

فایل فهرست فعاليتهاى توليدى، صنعتى و فنى مشمول معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 كارگر، مرتبط با بخشنامه 140 سازمان تأمین اجتماعی را از اینجا دریافت کنید.

فایل بخشنامه 140، 140/1 و 140/2 سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با فهرست بالا را از اینجا دریافت کنید.