مرکز رشد شريف صفحه نخست

دستورالعمل شرايط و نحوه تاسيس شركت‌هاى دانش بنيان توسط اعضاى هيئت علمى و يا با مشاركت دانشگاه‌/ مركز پژوهشى

«دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه‌/ مرکز پژوهشی» به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 21/8/1391 هیئت وزیران و با عنایت به تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، در راستای اجرایی کردن مواد 22 و 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 13/12/1393 و با هدف تسهیل تأسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و مراکز پژوهشی و به کارگیری توانمندی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (پژوهشگاه‌ها و...) و کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی در جهت رفع نیاز جامعه تدوین شده است.

متن دستورالعمل را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.