مرکز رشد شريف صفحه نخست

دوره دكترى كارآفرينى در وزارت علوم تصويب شد

برنامه آموزشى دكترى كارآفرينى در دفتر گسترش و برنامه ريزى آموزش عالى وزارت علوم تصويب شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور كه در آن بر فعاليت‌هاى دانش بنيان تاكيد شده و همچنين در جهت تامين نيازهاى تخصصى برنامه چهارم توسعه كشور، آموزش كارآفرينى مورد توجه دانشگاه تهران قرار گرفت و در ارديبهشت 1386 تاسيس دانشكده مستقل كارآفرينى به تصويب هيات امناى دانشگاه رسيد.

با گذشت دو سال از تاسيس اولين دانشكده كارآفرينى در خاورميانه مقاطع كارشناسى ارشد رشته كارآفرينى در دوره‌هاى روزانه، ‌نوبت دوم و مجازى، در 5 رشته دانشجو دارد.

هدفهاى اين دوره‌ها تربيت رهبران فكرى و عملى در اين زمينه و آشنايى با روشهاى پيشرفته تحقيق و دستيابى به جديدترين مبانى آموزش و پژوهش و تربيت محققينى توانا با توجه به نيازهاى كسب و كار در دنياى امروز مى‌باشد.

اينك براى اولين بار، برنامه آموزشى دكترى كارآفرينى بر اساس نامه شماره 10213/22 مورخ 24 شهريور 88 دفتر گسترش و برنامه ريزى آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، ‌جلسه شماره 731 مورخ 7 شهريور 88 شوراى برنامه ريزى به همت دست اندركاران دانشكده كارآفرينى به تصويب رسيد و اميدوار است در آينده‌اى نزديك پذيرش دانشجو در اين رشته آغاز گردد.