مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور

نشست روساى پاركهاى علم و فناورى و مديران مراكز رشد واحدهاى فناور كشور در تاريخ هجدهم و نوزدهم خرداد ماه سالجارى در محل مركز رشد واحدهاى فناور پژوهشگاه پليمر و پتروشيمى ايران با حضور جمعى از روساى پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى كشور برگزار خواهد شد اين نشست در چهار محور زير با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر بين كارشناسان و سياست گذاران در حوزه پژوهش و فناورى برگزار خواهد شد:

1- فرصت ها و چالش هاى پيش رو پس از اجرايى شدن قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى ها و اختراعات

2- نقش پاركها و مراكز رشد بعنوان يكى از كارگزاران وزارت علوم، تحقيقات و فناورى براى اجراى قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان

3- راهبردها و راهكارهاى اجرايى جهاد در تجارى سازى علم و فناورى

4- ايجاد و توسعه شبكه هاى فناورى