مرکز رشد شريف صفحه نخست

بيانيه نشست خرداد ماه رؤساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور

العلماء مصابيح الارض و خلفاء الانبيا و ورثتى، و ورثه الانبياء

عالمان چراغ هاى زمينند و جانشينان پيامبران و وارث من و انبيا مى باشند. (پيامبر اكرم (ص) )

با گراميداشت ايام مبارك ماه رجب و در سال جهاداقتصادى به همت مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، نشست روساى پاركها و مديران مراكز رشد علم و فناورى سراسر كشور به ميزبانى شايسته مركز رشد واحدهاى فناورى پژوهشگاه پليمر و پتروشيمى ايران با تاكيد بر توسعه اقتصاد و توليد دانش بنيان بعنوان پيشران و موتور محركه جهاد اقتصادى و با هدف جهاد در تجارى سازى دستاوردهاى فناورى حاصل شده در كشور برگزار گرديد.

حاضرين در اين نشست با اداى احترام به مقام شامخ بنيانگذار كبير جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (قدس سره) و تجديد پيمان با مقام عظماى ولايت و آرمانهاى انقلاب اسلامى و با تأسى به منويات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت امام خامنه‌اى مبنى بر جهاد اقتصادى با تاكيد بر اقتصاد دانش بنيان، ضمن قدردانى از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و شوراى عتف براى تصويب آئين نامه اجرايى قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان، بندهاى ذيل را به عنوان مفاد اين گردهمايى تصويب نمودند:

1- با توجه به حضور موثر بيش از يك دهه پاركها و مراكز رشد علم و فناورى در كشور كه منجر به ايجاد تجارب بسيار ارزشمند در حوزه فناورى و اقتصاد دانش بنيان شده است، اين مراكز مى توانند به عنوان كارگزاران شوراى عتف و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى براى اجرايى نمودن قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان ايفاى نقش محورى نمايند.

2- مقرر گرديد در سال جهاد اقتصادى نسبت به اتخاذ تدابير، سياست ها و ايجاد شرايط لازم توسط معاونت پژوهش و فناورى وزارت متبوع براى جهاد در تجارى سازى دستاوردهاى فناورى اقدام گردد.

3- ضرورت مشاركت پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در تدوين دستورالعمل هاى اجرايى قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى و اختراعات و بطور خاص تدوين دستورالعمل وظايف كارگزاران و نحوه تشخيص دانش بنيان بودن شركتها توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى

4- تاكيد بر موضوع بند الف ماده 108 قانون بودجه سال 90 مبنى بر تكليف دستگاههاى اجرايى به اختصاص 5/0 تا 3 درصد از اعتبارات خود به امور علمى و فناورى و ضرورت همكارى پاركهاى علم و فناورى در اجرايى شدن اين بند

5- پاركها و مراكز رشد علم و فناورى تمام مساعى خود را در اجرايى شدن نقشه جامع علمى كشور كه براساس رهنمودهاى ارزشمند مقام معظم رهبرى تدوين ابلاغ شده است، بكار گيرند.

6- با توجه به هدفگذارى رشد 10 برابرى شركتهاى فناور مستقر در پاركها و مراكز رشد در برنامه پنجم، مقرر گرديد با استفاده از تمام ظرفيت هاى موجود، در پاركها و مراكز رشد در سالجارى نسبت به برنامه ريزى مجدد و ارسال برنامه تكميل خود به مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى ظرف مدت يكماه اقدام نمايند.

7- مقرر مى گردد، مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى با مشاركت همه جانبه پاركها و مراكز رشد نسبت به تهيه مدل هاى بومى تجارى سازى دستاوردهاى فناورانه كشور اقدام و طى فرايند ترويجى در اختيار كليه مراكز فناورى كشور قرار دهد.

8- مقرر مى گردد، به منظور هم افزايى ظرفيتهاى موجود در پاركها و مراكز رشد، نسبت به ايجاد شبكه هاى فناورى در سطح بين المللى، ملى و استانى اقدام و همچنين از اقدام انجام شده جهت ايجاد و پيگيرى تاسيس انجمن علمى پاركها و مراكز رشد حمايت به عمل مى آيد.

9- ضرورت حمايت كليه پاركها و مراكز رشد علم و فناورى كشور در برگزارى كنفرانس بين المللى پاركهاى علم و فناورى سال 2011 و استفاده از برنامه هاى مربوطه

10- مقررگرديد، نشست هايى بصورت دوره اى و منطقه اى در محل پاركها و مراكز رشد با ايجاد فضاى تبادل نظر و ارائه تجربيات و به منظور اشتراك گذارى دانش حوزه فناورى برنامه ريزى و اجرا گردد.

11- برگزارى همايش ملى پاركها و مراكز رشد به عنوان يكى از عوامل موثر در تبادل نظريات علمى و تجربيات علمى و نيز ترويج و اشاعه فعاليتهاى دانش بنيان در كشور تاكيد گرديد.