مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين مجمع عمومى انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور برگزار شد

به گزارش خبرگزارى دانشجو، در نخستين مجمع عمومى انجمن علمى پارك ها و مراكز رشد كشور كه عصر روز سه‌شنبه سوم آبانماه با حضور مديران و كارشناسان پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد كشور و نماينده كميسيون انجمن‌هاى علمى وزارت علوم و در محل جهاد دانشگاهى صنعتى شريف برگزار شد، در يك راى گيرى اعضاى هيئت مديره اين انجمن براى مدت 3 سال انتخاب شدند.

بر اساس اين گزارش، پس از برگزارى انتخابات و شمارش آرا، افراد ذيل به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره انتخاب شدند:

دكتر على جبار رشيدى، رئيس مركز سياستگذارى و برنامه ريزى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى

مهندس حبيب الله اصغرى، رئيس مركز رشد فناورى اطلاعات و ارتباطات رويش (جهاد دانشگاهى)

مهندس مجيد دهبيدى پور، مدير مركز رشد فناورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

مهندس محمدجواد قاسمى، كارشناس ارشد پارك ها و مراكز رشد معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى

دكتر جليل خاوندگار، رييس پارك علم و فناورى زنجان

مهندس ژاله مجيب، عضو هيئت علمى سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران

مهندس هاشم مهذب، مدير مراكز رشد پارك علم و فناورى خراسان رضوى

دكتر داوود گنجى، رئيس بنياد نخبگان استان مازندران

مهندس حسين صابرى، معاون فناورى پارك فناورى پرديس

همچنينى آقاى دكتر احمد فاضل زاده، رئيس پارك علم و فناورى استان فارس و دكتر مظفر شريفى، رئيس مركز سياستگذارى برنامه ريزى پژوهشى وزارت علوم به عنوان اعضاى على البدل انتخاب شدند.

انجمن علمى پارك ها و مراكز رشد كشور با هدف ايجاد هم گرايى علمى و فنى در مسير چشم انداز 1404 و افق هاى فراتر از آْن در حوزه فناورى و اقتصاد دانش بنيان، گسترش پارك ها و مراكز رشد، توسعه كمى و كيفى نيروهاى متخصص در پارك ها، تجارى سازى طرح ها، بهبود امور آموزشى و پژوهشى و مديريت پارك هاى علم و فناورى تشكيل شده و مجوز رسمى آن نيز 22 مرداد امسال از سوى وزارت علوم صادر شد.

لازم به ذكر است، انجام فعاليت هاى علمى و فرهنگى، همكارى با نهادهاى علمى و پژوهشى، ترغيب و تشويق پژوهشگران، ارائه خدمات آموزشى و فنى، انتشار كتب و نشريات علمى، شبكه سازى دانشى و سازمانى ميان پارك ها و مراكز رشد و نهادهاى ذينفع اقتصاد دانش بنيان نيز از اهم وظايف اين انجمن است.