مرکز رشد شريف صفحه نخست

لزوم استفاده بهينه صاحبان ايده و نوآوران از امكانات موجود در مراكز رشد

معاون برنامه ريزى و پژوهشى بنياد ملى نخبگان اظهار داشت: صاحبان ايده و نوآوران بايد از امكانات موجود پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد استفاده بهينه داشته باشند.

دكتر آريا الستى در حاشيه هشتمين نشست مشترك روساى بنياد دفتر نخبگان كه به مدت 2 روز در قم برگزار شد، در گفتگو با خبرگزارى مهر بيان داشت: مراكز رشد به مثابه يك قلم در دست يك صاحب طرح است كه بايد طراح با آن بنويسد و نمى‌تواند توقع داشته باشد كه خود قلم به صورت اتوماتيك بنويسد.

مركز رشد نبايد از هر ايده اى حمايت كند

وى افزود: برخى از طراحان توقع دارند به صرف داشتن ايده، مركز رشد از آنها حمايت كند و همه كارهاى مربوط به طرح‌شان را انجام دهد. استاد دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه نوآوران بايد انتظارات خود را از مراكز رشد تنظيم كنند، گفت: اگر توقع زيادى از اين مجموعه‌ها داشته باشيم بدون شك دچار يأس و سردرگمى مى‌شويم.

بار ثمردهى ايده به عهده صاحب طرح است

معاون برنامه ريزى و پژوهشى بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه هيچكس انتظار ندارد كه يك طراح حتما مجرى طرح هم باشد، بيان داشت: موضوعى كه بايد نوآوران به آن توجه كنند اين است كه بار معرفى و كار اجرايى ايده برعهده خودشان است.

الستى با تاكيد براينكه يك سرمايه گذار و مجرى ايده زمانى كه سود آورى آن را درك كند وارد گود مى‌شود، اضافه كرد: اين وظيفه طراح است كه به مجرى اثبات كند كه طرحش قابليت تبديل به محصول و ورود به بازار را دارد.

ارزيابى ايده ها در مركز رشد يك نقطه قوت محسوب مى شود

وى با بيان اينكه صرف داشتن ايده دولت موظف به حمايت از آن نيست، گفت: ايده ها درمراكز رشد خلق مى‌شوند و پا مى‌گيرند و وارد بازار مى شوند.

معاون برنامه ريزى و پژوهشى بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه ارزيابى ايده ها برعهده مركز رشد است، گفت: طبق آيين نامه در مراكز رشد تنها از طرح هايى حمايت مى شود كه قابليت اجرايى و توانايى ورود به بازار را داشته باشد.

تشريح وظايف پارك علم وفناورى و مراكز رشد

استاد دانشگاه صنعتى شريف افزود: پشتيبانى فكرى، تامين سرمايه، انتخاب شريك و همكار، معرفى ناظر فنى، تجارى و حقوقى از جمله وظايف مهم مراكز رشد و پارك هاى علم و فناورى است.

الستى مراكز رشد را ابزار مناسبى براى اهداف بنياد ملى نخبگان معرفى كرد و گفت: بنياد نهادى ستادى است و ابزارهاى حمايت ايده را ندارد.

مركز رشد و بنياد نخبگان همديگر را تكميل مى كنند

وى با تاكيد براينكه هيچ موازى كارى با مراكز رشد و پارك علم و فناورى نداريم، افزود: بنياد وظايف خود را با امكانات مراكز رشد انجام مى دهد و برخى اوقات نيز حمايت هاى مالى و فكرى هم به اين مجموعه ها دارد.

معاون برنامه ريزى و پژوهشى بنياد ملى نخبگان با تشريح اين مطلب كه لزوما ايده با نخبگى، و اختراع با نوآورى به يك معنا نيست، گفت: برخى مواقع اين موضوع ها باهم اشتراك دارند و از طرفى قرار نيست هركس كه نخبه بود حتما به پارك علم و فناورى و يا مراكز رشد مراجعه كند.

الستى افزود: خيلى از ايده ها و نخبگان نبايد، درمراكز رشد مطرح شود و بايد درجاى ديگرى انديشه هاى تازه آنها مطرح شود.