مرکز رشد شريف صفحه نخست

فاز دوم پارك فناورى پرديس با نام «پرديس دانش» ساخته مى‌شود

رييس پارك فناورى پرديس گفت: عمليات اجرايى فاز دوم پارك فناورى پرديس به مساحت 18 هكتار و با نام 'پرديس دانش' در نيمه نخست سال جارى آغاز مى شود.

آقاى مهدى صفارى نيا در گفت و گو با خبرنگار علمى ايرنا افزود: ظرفيت فاز نخست پارك فناورى پرديس تكميل شده و از اين رو ساخت فاز دوم اين پارك در دستور كار قرار گرفته است . وى افزود:‌ تاكنون شركت هاى متعددى در فاز دوم پارك پذيرش شده اند كه اين تعداد در حال افزايش است. وى همچنين از بهره‌بردارى بخش نخست مجتمع تجارى سازى و فن‌بازار ملى ايران خبر داد و گفت: اين مجتمع يك زنجيره كامل خدمات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى را به فناوران و شركت هاى دانش‌بنيان ارائه خواهد داد.

صفارى نياز افزود: بخش نخست مجتمع تجارى سازى و فن بازار ملى ايران در نيمه اول امسال گشايش مى يابد و اين مجتمع در سال 92 به بهره بردارى كامل خواهد رسيد. رييس پارك فناورى پرديس اظهار داشت: كمبود اعتبارات مالى پارك در سال هاى گذشته به ويژه در سال قبل مهمترين مانع جهش فعاليت هاى پارك فناورى پرديس بود.

وى اضافه كرد: اكنون نسبت سرمايه گذارى بخش خصوصى به منابع عمومى دولتى به بيش از 10 برابر رسيده است كه در صورت توجه بيشتر به رفع مشكلات مالى پارك فناورى پرديس، امكان تاثيرگذارى پارك در توسعه علمى و فناورى كشور بيش از پيش وجود خواهد داشت.

وى از حمايت از دوره‌هاى كارآموزى، پايان‌نامه‌هاى دانشجويى و اشتغال نخبگان در شركت هاى عضو پارك فناورى پرديس خبر داد و افزود: پارك فناورى پرديس در تلاش است از ظرفيت دانشجويان براى انجام دوره‌هاى كارآموزى، اشتغال و انجام پايان نامه‌هاى تحقيقاتى براى شركت هاى عضو استفاده كند.

وى اظهار داشت: دانشگاه ها و شركت هاى عضو پارك فناورى پرديس به صورت موازى مى‌توانند تقاضاهاى خود را به پارك ارائه كنند.