مرکز رشد شريف صفحه نخست
واحدهای مستقر
نانو سيستم هاى مدار مجتمع امين خصوصى راد ياوران سروش هسته فناور آريسا بسپار
بهداد تدبير مبين آريا ويرا پردازش سخن هسته فناور پايش هوشمند سازه
توسعه فناورى آريا كاوش فناوران توسن انرژى زيستا ژن آفرين
فناور ترابر هوشمند بازار پيشگامان انرژى و مواد پيشرفته شركت فناورى‌هاى پيشرو مقداد
بهين يابان سروش انرژى پيشرو ابتكار و دانش تحليل و تصوير داده شمارا
بهين ترانسفورماتور راسان پيشرو فناوران هوشمند روش فن‌آوران سامانه‌هاى رهپا
آواى هوشمند رايمون سازه پژوهان پويا طرح فرا جهش ويرا
بهينه‌سازان سيستم‌هاى آب‌ و انرژى سبز‌ پايش‌ افرا آرسين تابش نگاران فناور توسعه سيستم‌هاى بازيابى و بهينه‌سازى آب‌وانرژى پارس
اميد آفرينان مهندسى آينده تجارت صنايع انرژى آسو سنجش مهارت پايا
راه سازان آينده اقتصاد راد سپهر پژوه بهان تدبير آوين
توسعه راهكار نوين جويش فناوران تمام انديش آتى مدار فن‌تام مبتكران انرژى گستر آرتين
سامانه هاى هوشمند برسام زير ساخت مركز داده ارم توسعه راه‌كارهاى فنى دانا ترفند
برنا پليمر پاك پاسارگاد نام‌آوران و پويشگران صنعت سلامت و درمان فناوران نيك انديش همراه آيان
نوانديشان شهر فرنگ آرمان سامان سپهر سپهر دور كاو
پژوهندگان پگاه پارسه پويندگان دانش سيستم‌هاى توان‌ افزاى‌ پاسارگاد رايا انرژى نواتك
نورا تار هوشمند توسعه ماشين هاى پيشرفته شريف
واحدهای رشد يافته / خارج شده
آموزش الكترونيك فراگير شريف برسا نوين راى هسته فناور نو زيست سامان
هسته فناور پيام رسان هدهد هسته فناور بادوم ايده پردازان نوين صنعت آوگان
پيشرو نوآور توسعه آران پويا نانو دانش آزما (پندآزما) سينا آرتا راى تهران
پيشگامان دانش و فناورى آينده توسعه فناورى هاى نوين سلامت سينا فن گستران پيشرو بازار
مديريت هوشمند ساختمان و بهينه‌سازى انرژى آريا ماناسازان سديد آرمان گيتى راى
پويش سامان آسمان شرق هسته فناور مديريت ريسك پويا بهين زيست آرامه
توسعه سامانه مانا رايكا فدك سبز عصاره گستر رادين عصر ايرانيان
تجهيز الكترونيك اكسون مدير ياران آسا تراشه فناور ماد
زيست تجهيز شريف آترين فناوران مهام توسعه فناورى شريف سولار
پايا صنعت شريف دهكده آفرينش رؤيا راستى پويان كارآفرينى شريف (راسكو)
بازآوايش پژوهان كهن پسمان پرتو شريف علوم و فناورى انرژى شريف طرشت
پيشگامان پترو صنعت خاورميانه رهجويان عرصه دانش شريف سازه آزما
نوآوران سرآمد شريف رهنوردان هلياى آسمان (رها) بهين هوشمند سازه شريف
دوار صنعت شريف بهروش پايا سيستم راهكار اقتصاد و مديريت بديع
مديريت و مهندسى ايده انرژى نارين نوپژوهان فلزات شريف هسته فناور مديفا
هسته فناور هوشمند سازه شريف پيشگامان ستاره ثريا شريف متالورژى پيشرو
هسته فناور نانوفناوران شريف سپنتا پليمر شريف توسعه سنجش دقيق
برين فناوران تلكا كاوه ربات صنعت شريف نورا موج شريف
توسعه ارتباطات وادى رايمندان (وادا) مديريت پروژه‌هاى توربين اركان ايرانيان پايا توسعه شريف
ريز پردازنده شريف بسپار پيشرفته شريف ساوا انرژى شريف
صنعت و دانش رهپويان افلاك پرگاس خودرو شريف فناوران سامانه‌هاى راهبردى شريف
نوين زيست فناوران شريف مهندسى فناورى ذرات احسان تك هسته فناور منابع تغذيه سوئيچينگ
رادين صنعت شريف هوش نهاد عميد رايانه شريف (عرش)
هسته فناور اتصال گستر نوين فن آروين شريف شريف نانو پارس
ليان آذين مارين سيما رايان شريف صنايع مكاترونيك شريف آريو
ايده پويان شريف توسعه فناورى مافوق صوت امواج ارتباط پردا
فضا موج پرداز شريف صادرات و بازاريابى ستاره پارسيان پرديس سرير افزار دنا (سريراد)
پردازش سيستم نصير توسعه مديريت راهبردى امين سپهر سيستم انديش
سازه‌پردازان مرواريد جنوب پوشش‌كاران شريف توان پويش هرمود
آرين فرناب سيستم گروه صنعتى و توليدى فاران‌ فن آريا ارتباطات موج شريف
فناورى‌هاى نوين نانوپزشكى ايليا كارنو ايده‌آل آرمان مشاوران خدمات انرژى آريان بهسا
نگين فناور شريف ريلران گستر شريف پيشگامان جوش شريف
پديده صنعت شريف پشتيبان تصميم مديران كربن صنعت سمنان
پارسا پليمر شريف كاوش سامانه آيريا آسيا شريف پردازشگر دانش
سارينا سيستم شريف طراح گستر آتا سامانه‌هاى هوشمند مصباح
توسعه فن آورى تدبير صنعت شريف ايمن پارس پويا پويا انديشان موج آريا
صنايع الكترونيك شريف تراشه ليان پيشرو خليج فارس پيشرو صنعت كارمانيا